nl en

Doneren

Doneren, schenken en legateren

Schenkingen, donaties en giften zijn altijd welkom. Graag geven wij nog een kort overzicht van de thans bestaande fiscale aftrekmogelijkheden bij schenkingen en legaten aan de vereniging. De vereniging is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hetgeen betekent dat de vereniging is vrijgesteld van betaling van schenkings- en successierechten. De belastingdienst heeft vastgesteld dat Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) een aantal gegevens op hun website moeten publiceren.

ANBI-informatie Vereniging van Koninklijke Vrienden der Aziatische Kunst

Naam instelling:
Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst

RSIN-nummer:
8114997

Postadres:
Postbus 43
2850 AA Haastrecht

Telefoonnummer:
0182.501696

E-mailadres:
info@vvak.nl

Bankrekeningnummer:
IBAN: NL33 INGB 0000188285, t.n.v. Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst, Den Haag.
BIC/Swift nummer: INGBNL21

Doelstelling:
klik hier

Beleidsplan:
klik hier

Bestuurssamenstelling:
klik hier

Beloningsbeleid:
Statutair is bepaald dat leden van het bestuur en de Raad van Advies voor hun inzet t.b.v. de vereniging geen vergoeding ontvangen. Wel kunnen onkosten in overleg met de penningmeester en voorzitter gedeclareerd worden.

Activiteitenverslag:
klik voor het verslag van de secretaris 2017 hier

Financieel jaarverslag:
klik voor het financieel jaarverslag 2017 hier

U kunt onze ANBI status verifiëren door op de website van de Belastingdienst te zoeken op instelling ” Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst”  met als vestigingsplaats Haastrecht: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Eenmalige schenking

Een schenking aan de KVVAK is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. De hoogte van de aftrek is inkomensafhankelijk. De schenker mag het meerdere van 1% van zijn verzamelinkomen in het jaar waarin de schenking plaats vindt als aftrekpost opvoeren tot een maximum van 10% van zijn verzamel-inkomen.Valt de schenker in box 1 onder het 52% tarief, dan betaalt de fiscus 52% van het meerdere mee aan de schenking.

Een getallen voorbeeld mag dit illustreren:

Stel dat het verzamelinkomen van de schenker € 100.000 bedraagt, dan mag hij bij een gift van € 1.500, € 500 als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren (dwz het meerdere boven de drempel van 1%, in dit geval € 1.000). Als de schenker in de hoogste  inkomenstariefgroep van 52% valt, wat bij dit verzamelinkomen waarschijnlijk is, dan bespaart hij € 260 (52% van € 500) aan belasting, wat er op neerkomt dat de fiscus dit bedrag meebetaalt aan de schenking. Bij hogere giften neemt het aandeel dat de fiscus voor zijn rekening neemt navenant toe.

Zou de schenking zoveel bedragen dat het maximumbedrag van 10% van zijn verzamelinkomen wordt overschreden, dan is het voor de schenker voordeliger om over te gaan tot de hierna te bespreken periodieke schenking. Dank zij de ANBI-status, is de KVVAK geen schenkingsrecht verschuldigd over een dergelijke gift en toucheert zij de volle € 1.500,- uit het bovengenoemde voorbeeld. Voor het bewijs van een dergelijke eenmalige gift ten behoeve van de fiscus kan worden volstaan met een kopie van het betalingsafschrift van de bank van de schenker.

Periodieke schenking

Voor degenen die kleinere bedragen zouden willen schenken – bedragen die de schenkingsdrempel niet overschrijden – is er de mogelijkheid om periodieke giften aan de KVVAK te doen die voor de schenkers volledig aftrekbaar zijn en waarvoor de KVVAK geen schenkingsrechten verschuldigd is.

Voorwaarden voor de aftrekbaarheid

  1. de schenker zich verbindt om gedurende een periode van minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag te schenken – de stortingsplicht eindigt bij overlijden – en
  2. de schenking notarieel wordt vastgelegd. Om de schenker tegemoet te komen neemt de KVVAK 50% van de notariskosten voor haar rekening met een maximum van € 100,- bij giften van minimaal € 100,- per jaar en is de vereniging behulpzaam bij de inschakeling van een notaris.

Voorbeeld:

de schenking bedraagt € 100,- per jaar gedurende een periode van 5 jaar; de totale schenking bedraagt derhalve € 500. Jaarlijks mag € 100,- worden afgetrokken, hetgeen een belastingvoordeel oplevert bij het 52% tarief van € 52,-. De schenker betaalt jaarlijks dus geen € 100,- maar slechts € 48,-. Over de periode van 5 jaar betaalt hij bij een schenking van € 500,- niet meer dan € 240,-. Schenkers van veel grotere bedragen kunnen eveneens gebruik maken van de periodieke giftenregeling.

Willen zij bovendien dat de KVVAK onmiddellijk over het gehele bedrag van de gift kan beschikken, dan is er de mogelijkheid dat de schenkers het totale bedrag van de gift renteloos lenen aan de KVVAK die de leningen in vijf gelijke jaarlijkse termijnen dient af te lossen. De aflossingen vinden dan plaats uit de even grote jaarlijkse giften van de schenkers. Naast de notariële schenkingsakte is er dan tevens een notariële akte vereist voor de leningovereenkomst.

Nalatenschap

De KVVAK is eveneens vrijgesteld van betaling van successierechten. Zij betaalt dus geen belasting over erfrechtelijke verkrijgingen. Bij testament kunnen naast de erfgenamen onder meer aan de KVVAK worden nagelaten:

  1. een bedrag in contanten
  2. eigendom of bruikleen van bepaalde roerende of onroerende goederen
  3. een percentage van de nalatenschap of
  4. vermogen in vruchtgebruik.

Bij dit laatste blijft de eigendom van de aan de KVVAK in bruikleen gegeven goederen bij de erfgenamen, maar komen de opbrengsten van die goederen voor (veelal) een bepaalde periode toe aan de KVVAK. Vanzelfsprekend kunnen aan legaten of erfstellingen voorwaarden worden verbonden, bij voorbeeld dat de beschikbaar komende middelen uitsluitend mogen worden aangewend voor de aankoop van kunstobjecten uit een bepaald land.

Schenkingen en legaten in natura

Uitermate belangrijk voor de vereniging is dat schenkingen en legaten ook kunnen plaats vinden in natura, dus in de vorm van (museale) kunstvoorwerpen ter uitbreiding en vervolmaking van de kunstcollectie van de vereniging. Bij schenkingen in natura bepaalt de taxatiewaarde van het object de omvang van de schenking in geld, op welk bedrag de hiervoor genoemde fiscale faciliteiten eveneens van toepassing zijn.

Fonds op Naam bij de KVVAK

De KVVAK kan het beheer op zich nemen van een Fonds op Naam, dat is opgericht door de inbrenger van een bepaald vermogen en waarvan de doelstelling overeenkomt met die van de KVVAK. Het Fonds krijgt de naam van de oprichter die tevens de bestemming van de beschikbare middelen kan bepalen. Een Fonds op Naam kan zowel bij leven als bij testament worden opgericht. Vinden schenkingen aan het Fonds plaats in de vorm van periodieke uitkeringen, dan komt de oprichter in aanmerking voor fiscale aftrek.

Schenkingen door bedrijven

Betaalt een bedrijf vennootschaps-belasting, dan kan het een schenking boven € 227,- aftrekken van de winst tot een maximum van 10% van de fiscale winst per jaar.

Mocht u geïnteresseerd zijn in één van de hierboven genoemde mogelijkheden van schenken of mocht u nadere informatie wensen te ontvangen, dan kunt u contact op te nemen met de penningmeester, mevrouw T. van Koeverden via info@vvak.nl.